Algemene Voorwaarden

Onze voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. One Of A Kind Events: One Of A Kind Events, gevestigd te Muntweg 38, 2990 Loenhout onder ondernemingsnummer 0737.601.559
 2. Klant: degene met wie One Of A Kind Events een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: One Of A Kind Events en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en als privépersoon handelt.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en of producten door of namens One Of A Kind Events.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 1. Aanbiedingen en offertes van One Of A Kind Events zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 10 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestelling, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt One Of A Kind Events zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt One Of A Kind Events slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 1. Alle prijzen die One Of A Kind Events hanteert zijn in euro’s (€), exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- & transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen op die One Of A Kind Events hanteert zijn voor producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan One Of A Kind Events te allen tijde wijzigen.
 3. Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die One Of A Kind Events niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door One Of A Kind Events vastgesteld op gronde van werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van One Of A Kind Events, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door One Of A Kind Events een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. One Of A Kind Events is gerechtigd om 10% van de richtprijs af te wijken. 
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient One Of A Kind Events de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. One Of A Kind Events heeft het recht jaarlijks de prijzen te veranderen. 
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal One Of A Kind Events prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De Consument heeft het recht om de overeenkomst met One Of A Kind Events op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 1. One Of A Kind Events mag bij het aangaan van de overeenkomst tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 30 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat One Of A Kind Events de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. One Of A Kind Events behoudt zich het recht voor om leveringen afhankelijk te stellen can onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is One Of A Kind Events gerechtigd om een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan One Of A Kind Events.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag One Of A Kind Events zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van One Of A Kind Events op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door One Of A Kind Events, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan One Of A Kind Events te betalen.
 1. Zodra de klant in verzuim is, is One Of A Kind Events gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. One Of A Kind Events roept het recht van reclame in door middel van schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan One Of A Kind Events, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor de rekening van de klant. 
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
  1. Het product niet gebruikt is
  2. Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  3. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
  4. Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, bedkleding,…)
  5. De verzegeling nog intact is, indien het gaat om een gegevensdrager met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, …)
  6. Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  7. Het product geen los tijdschrift of losse krant is
  8. Het geen (opdracht tot) spoedreparatie is
  9. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd vangt aan: 
  1. Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van een bestelling
  2. Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  3. Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  4. Zodra de consument bevestigd heeft dat hij de digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht maken via info@oneofakind-events.be, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van One Of A Kind Events, www.oneofakind-events.be, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan One Of A Kind Events, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van One Of A Kind Events indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal One Of A Kind Events deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan One Of A Kind Events heeft geretourneerd.
 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortgevloeide verbintenis op te schorten.
 1. One Of A Kind Events kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van One Of A Kind Events heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan One Of A Kind Events.
 3. One Of A Kind Events is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.
 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan One Of A Kind Events te verrekenen met een vordering op One Of A Kind Events.
 1. One Of A Kind Events blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van One Of A Kind Events op grond van wat met One Of A Kind Events gesloten overeenkomsten dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan One Of A Kind Events zicht beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien One Of A Kind Events een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft One Of A Kind Events het recht om een schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 1. Levering vindt plaats zolang voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij One Of A Kind Events, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldoen, heeft One Of A Kind Events het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan One Of A Kind Events kan tegenwerpen.
 1. De door One Of A Kind Events opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekend offerte aan One Of A Kind Events door One Of A Kind Events schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij One Of A Kind Events niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 1. De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigt is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken bij gebreke waarvan One Of A Kind Events niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan One Of A Kind Events, bij gebreke waarvan One Of A Kind Events niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diestal: 
  1. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. Zaken van One Of A Kind Events die bij de klant aanwezig zijn
  3. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van One Of A Kind Events de polis deze van verzekeringen ter inzage.
 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan , bevat deze voor One Of A Kind Events enkel inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 1. One Of A Kind Events voert de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. One Of A Kind Events heeft het recht om de overeengekomen (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gescheidt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat One Of A Kind Events tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat One Of A Kind Events tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan One Of A Kind Events.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt,  retourneert One Of A Kind Events de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door One Of A Kind Events redelijkerwijs verlangende informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor de rekening van de klant. 
 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden c.q. een consument de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege. 
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant One Of A Kind Events schriftelijk in gebreke stellen.
 1. One Of A Kind Events behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen – en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij de partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. De klant mag de genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van One Of A Kind Events (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van One Of A Kind Events ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende One Of A Kind Events waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan One Of A Kind Events schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhouding van de klant.
  2. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectuele eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van One Of A Kind Events een onmiddellijke opeisbare boete van €50.001.000 voor elke overtreding en daarnaast i een bedrag van 5% van het hierboven vermelde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van One Of A Kind Events waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

De klant vrijwaart One Of A Kind Events tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door One Of A Kind Events geleverde producten en/of diensten.

 1. De klant dient een door One Of A Kind Events geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan hetgeen dat een klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant One Of A Kind Events daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen One Of A Kind Events uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat One Of A Kind Events in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat One Of A Kind Events gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan One Of A Kind Events.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling One Of A Kind Events ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
 1. Als One Of A Kind Events een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen tenzij op grond van die overeenkomst aan One Of A Kind Events verschuldigd zijn.
 1. One Of A Kind Events is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien One Of A Kind Events aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit  of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. One Of A Kind Events is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien One Of A Kind Events aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn te schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van One Of A Kind Events vervalt in elk geval van 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer One Of A Kind Events toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. In de nakoming van de verplichtingen door One Of A Kind Events niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat One Of A Kind Events in verzuim is.
 3. One Of A Kind Events heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien One Of A Kind Events kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 1. In aanvulling op artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van One Of A Kind Events in de nakoming van enige verplichting aanzien van de klant niet aan One Of A Kind Events kan worden toegerekend in een van de wil van One Of A Kind Events onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van One Of A Kind Events kan worden verlangd.
 2. Tot in de lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook -doch niet uitsluitend- gerekend: noottoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor One Of A Kind Events 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat One Of A Kind Events er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. One Of A Kind Events is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 1. One Of A Kind Events is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal One Of A Kind Events zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van One Of A Kind Events.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld: De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten.
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar lijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat One Of A Kind Events bij het opstellen van deze voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. De belgische rechter in het arrondissement waar One Of A Kind Events is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden werden opgesteld op 18 november 2019,

Het laatst gewijzigd op 24 november 2019.

© 2021 | One Of A Kind Events | Algemene voorwaarden & Privacy Beleid